พื้น FRP LINING ไฟเบอร์กลาส ( FRP.)

Chemical Resistance, การเคลือบป้องกันสารเคมีกัดกร่อน

เป็นงานเคลือบพื้นผิว ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมี ทีมีสภาวะความเป็นกรด-ด่างสูง หรือสารทำละลาย เนื่องจากเหล็ก, คอนกรีต หรือ Tank ไม่สามารถทนการกัดกร่อนของสารเคมีได้ จึงก่อให้เกิดการผุกร่อนและเสื่อมสภาพ Chemical Resistance

เหมาะกับ ห้องปฏิบัติการสารเคมี บ่อกักเก็บสารเคมี บ่อบำบัด ห้องเก็บแบตเตอรี่ และพื้นผิวทีมีการสัมผัส กรด-ด่าง ฯลฯ มี 2 ระบบ คือ

1. FRP Lining ไฟเบอร์กลาส ( FRP.) เป็นงานเคลือบพื้นผิว เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมีที่มีสภาวะความเป็นกรด-ด่างสูง หรือสารทำลายอื่น เพราะคอนกรีต, เหล็ก ฯลฯ ไม่สามารถทนการกัดกร่อนของสารเคมี ทำให้เกิดการผุกร่อน และเสื่อมสภาพ เป็นระบบใช้ในการเคลือบพื้นผิว ที่มีลักษณะของท่อ หรือในแนวดิ่ง รวมทั้งในแนวราบได้อีกด้วย

เหมาะกับบ่อบำบัดน้ำเสีย ห้องชะล้างสารเคมี ห้องปฏิบัติการ
ทางเคมี บ่อสำหรับเก็บสารเคมี พื้นผิวทุกประเภทที่มีการใช้งานเกี่ยวกับ กรด-ด่าง ฯลฯ
2. Vinyl Ester Coating เป็นระบบใช้ในการเคลือบพื้นผิวในแนวราบ

เหมาะสำหรับพื้นผิวแนวราบ ที่มีการใช้งานเกี่ยวกับสารเคมี เช่น ห้องเก็บแบตเตอรี่ ห้องเก็บสารเคมี ห้องปฏิบัติการทางเคมี ฯลฯ